TANJIT

best of post

services ของ windows xp

Posted by tanjit on 25 June, 2008

ปิดบริการ หรือ services ที่ไม่จำเป็น(run-services.msc)
-ส่งการปิดค่าservices ในwinXP มาให้ วิธีเข้า หน้าต่าง services ทำดังนี้
run-พิมพ์ services.msc จะมีรายการ services ขึ้นมา ถ้าจะปิดรายการไหน ก็ต้องแตะที่รายการนั้นแล้วคลิกขวา เลือก properties จะมีหน้าต่าง properties ขึ้นมา ตรง startup type เลือก dissable และตรง service status ให้กด stop แล้ว OK ก่อนทำน่าจะจับภาพหน้าจอของเก่าไว้ก่อน เพื่อความปลอดภัย
———–
Service เป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่จะเปิดทำงานอยู่เบื้องหลังขณะที่เครื่องกำลังทำงาน ระบบปฏิบัติการ Windows มีบริการต่างๆ มากมายที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง โดยกำหนดให้เป็นฟังก์ชันพื้นฐานของระบบการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย Visual Support และการติดต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น บริการเกี่ยวกับเครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นประเภทหนึ่งของการบริการที่ Windows จัดเตรียมไว้ให้ แต่ละบริการที่กำลังทำงานอยู่เบื้องหลังจะยึดครองทรัพยากรของเครื่อง เช่น Memory และ CPU เวลาที่ทำการ Boot ระบบปฏิบัติการบริการเหล่านี้จะถูกโหลดด้วย ทำให้เครื่องทำงานช้าลง โดยส่วนมากแล้วจะมีเกือบ 20 บริการที่ถูกบันทึกให้โหลดในขณะ Startup การบริการเหล่านี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ ดังนั้นจึงต้องทำความรู้จักเกี่ยวกับบริการต่างๆ ว่ามีการทำงานอย่างไร เพื่อช่วยให้เกิดความเข้าใจและสามารถปิดการทำงานของบริการต่างๆ ได้ โดยบริการที่ Windows XP ใช้มีดังนี้
Automatic Updates
ใช้ดาวน์โหลดและติดตั้งอัพเดทแบบอัตโนมัติ ซึ่งการปิดการทำงานของบริการนี้จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ แต่บริการนี้จะใช้อัพเดทข้อมูลเป็นประจำ ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ปิดการทำงานของบริการนี้
Background Intelligent
เป็นบริการที่ใช้ถ่ายโอนข้อมูลอยู่เบื้องหลัง ซึ่งการปิดการทำงานของบริการนี้ จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ แต่จะทำให้บริการอื่นๆ เสียหายได้ เช่น Automatic Updates ดังนั้นจึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้
Com+Event System
เป็นการควบคุมเหตุการณ์พื้นฐานของระบบที่เป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เช่น log on and log off
Computer Browser
เก็บ Track ของคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ที่กำลังทำงานอยู่บนระบบเครือข่าย โดยแสดงรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อมีการเปิด Workgroup My Network Places การปิดบริการนี้ไม่เป็นอันตรายกับระบบ สามารถปิดการทำงานได้ถ้าไม่มีการเปิดใช้ระบบเครือข่าย
Cryptographic Services
เป็นการจัดการด้านความปลอดภัยขั้นพื้นฐานของระบบ โดยจะรวบรวมใบรับรองของไฟล์เป็นฐานข้อมูลไว้ เพื่อใช้ตรวจสอบกับไฟล์ที่นำมาติดตั้งว่ามีความถูกต้องหรือไม่ การปิดทำงานของบริการนี้จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ แต่บริการนี้จำเป็นสำหรับการติดตั้งโปรแกรมที่สามารถเข้ากันได้กับ Microsoft ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้ปิดการทำงาน เพราะจะทำให้ไม่มีการอัพเดท Windows และไม่สามารถติดตั้งอัพเดทใหม่ๆ ของโปรแกรมต่างๆ ได้
DCOM Server Process Launcher
เป็นพื้นฐานการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นของบริการอื่นๆ การบริการอื่นๆ ที่เปิดทำงานจะเรียกใช้บริการนี้ ดังนั้นจึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้
DHCP Client
จัดเตรียมการแจกจ่าย IP address ให้กับเครื่องต่างๆ แบบ Dynamic ถ้าปิดการทำงานของบริการนี้จะไม่เป็นอันตรยกับระบบ แต่บริการนี้จำเป็นสำหรับผู้ใช้ที่ไม่ได้ตั้งค่า
IP address ให้เป็นแบบ Manual
Distributed Link Tracking Client
เก็บ Track ของการลิงค์ไฟล์บน NTFS บนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอง หรือผ่านระบบเครือข่าย บริการนี้สามารถปิดการทำงานได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
DNS Client
เป็นการตั้งชื่อโดเมนใน IP Address ถ้าปิดการทำงานของบริการนี้จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ แต่จะไม่สามารถเปิดการใช้งาน Internet ได้
Error Reporting Service
เป็นบริการที่ยอมให้ผู้ใช้รายงานความล้มเหลวของโปรแกรมโดยตรง และส่งให้ Microsoft แก้ไขจุดบกพร่องที่เกิดขึ้นจาก Software สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Event Log
เป็นบริการที่ยอมให้แสดงข้อความเหตุการณ์ สามารถบันทึกและเรียกดูได้โดยใช้ Event Viewer บริการนี้เป็นส่วนสำคัญของระบบ จึงไม่สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้
Fast User Switching Compatibility
ผู้ใช้สามารถสลับไปใช้งานในหน้าจอผู้ใช้คนอื่นที่ใช้ระบบเดียวกันได้ โดยไม่ต้อง Log Off เครื่อง สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้อย่างปลอดภัย โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Help and Support
เป็นศูนย์กลางการช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของผู้ใช้ สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้อย่างปลอดภัยโดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
HTTP SSL
เป็นการจัดการด้านความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูลบน HTTP สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Indexing Service
เป็นบริการที่ช่วยค้นหาตำแหน่งของข้อมูลใน Hard Disk โดยสร้างเป็นฐานข้อมูล Index ไว้ สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับ ถ้าไม่มีการค้นหาข้อมูล
IPSEC Service
ให้บริการด้านความปลอดภัยของ IP ที่ใช้เชื่อมต่อกับ IP ตัวอื่นๆ ซึ่งสามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Logical Disk Manager
ค้นหาและตรวจสอบอุปกรณ์ Hardware ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ ถ้าไม่มีการใช้งานส่วนนี้ สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Machine Debug Manager
จัดการสนับสนุนโปรแกรมและ script debug ซึ่งสามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Messenger
เป็นบริการที่ให้ผู้ใช้ส่งข้อความ popup ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย โดยบริการนี้เองที่ถูก Spammer ส่งโฆษณาต่างๆ เข้ามาในเครื่อง ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ปิดการทำงานของบริการนี้
Network Connections
จัดเตรียมการสนับสนุนการติดต่อระบบเครือข่าย การปิดการทำงานของบริการนี้จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ แต่ไม่แนะนำให้ปิดการทำงานของบริการนี้
Network Location Awareness (NLA)
จัดเตรียมการบริการให้คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่อ Internet ร่วมกันได้ แต่ถ้าไม่มีการเชื่อมต่อ Internet ในลักษณะนี้สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Plug and Play
ยอมให้คอมพิวเตอร์สามารถค้นหาอุปกรณ์ได้โดยอัตโนมัติ บริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ จึงไม่สามารถปิดการทำงานได้
Portable Media Serial Number Service
ใช้ในการค้นหารหัสของอุปกรณ์สื่อภายนอก สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Print Spooler
จัดเตรียมบริการในการ Print การปิดการทำงานของบริการนี้ไม่เป็นอันตรายกับระบบ แต่บริการนี้จำเป็นสำหรับการ Print ของเครื่องคอมพิวเตอร์ จึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้
Protected Storage
จัดเตรียมความปลอดภัยขั้นพื้นฐานให้กับระบบแฟ้ม บริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ จึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้
Remote Procedure Call (RPC)
จัดเตรียมการบริการสำหรับการบริการอื่นๆ บริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ จึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้
Remote Registry (Not included in XP Home)
ยอมให้ระบบ Registry ถูกเชื่อมต่อในระยะไกลได้ สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Secondary Logon
เป็นบริการเริ่มต้นที่ใช้แสดงรายชื่อผู้ใช้ที่มีหลายคน บริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ จึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้
Security Accounts Manager
เป็นฐานข้อมูลของผู้ใช้ภายใน บริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ จึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้
Security Center
เป็นการตรวจสอบตั้งค่าความปลอดภัยของระบบ โดยจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบเมื่อการตั้งค่าไม่ปลอดภัย ถ้าผู้ใช้ไม่แน่ใจเกี่ยวกับความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ ควรเปิดการทำงานของบริการนี้ไว้ เพื่อให้มีการจัดการด้านความปลอดภัยที่ดี
Server
จัดเตรียมความสามารถในการใช้ไฟล์ข้อมูลและ Printer ร่วมกันบนเครือข่าย สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้เพราะไม่เป็นอันตรายกับระบบ ถ้าไม่มีการใช้ไฟล์ร่วมกันบนเครือข่าย
Shell Hardware Detection
ใช้ในการค้นหาอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอกแบบอัตโนมัติ ถ้าไม่มีการใช้อุปกรณ์เก็บข้อมูลภายนอก เช่น External Hard Drive หรือ Memory Card สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้
SSDP Discovery Service
เป็นการค้นหา Universal Plug and Play ที่ใช้บนระบบเครือข่ายซึ่งสามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
System Restore Service
เก็บ Track ของการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้ในระบบ โดยเมื่อต้องการย้อนการทำงานกลับมา ณ จุดใดจุดหนึ่ง สามารถเรียกใช้บริการนี้ได้ ซึ่งการปิดการทำงานของบริการนี้จะไม่เป็นอันตรายกับระบบ แต่ไม่แนะนำให้ปิดการทำงานของบริการนี้
Task Scheduler
ยอมให้ผู้ใช้เปลี่ยนแปลงตารางเวลาและแก้ไขงานต่างๆ ได้ ถ้าไม่ได้ใช้งาน Task Scheduler สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
TCP/IP NetBIOS Helper
ยอมให้ NetBIOS ซึ่งเป็นโปรโตคอลของเครือข่ายทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP ได้ ถ้าไม่มีการใช้งานโปรโตคอล NetBIOS สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Terminal services
ยอมให้ผู้ใช้ติดต่อกับคอมพิวเตอร์โดยใช้ Remote desktop การปิดการทำงานของบริการนี้ไม่เป็นอันตรายกับระบบ แต่จะถูกใช้โดย Remote Assistance Help Feature โดยสามารถปิดการทำงานได้ ถ้าไม่มีการใช้ Remote Assistance Feature
Themes
เป็นบริการที่ทำให้ Windows มีหน้าจอสวยงามขึ้น โดยการใช้ Visual styles ในการปรับให้มีหน้าจอแบบต่างๆ โดยสามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
WebClient
เป็นการเพิ่มการสนับสนุนการจัดการไฟล์ฐานข้อมูลบนเว็บให้รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น WebDev ผู้ใช้ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้ใช้บริการนี้ ซึ่งสามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Windows Audio
จัดเตรียมเสียงเพื่อสนับสนุนการทำงานของระบบปฏิบัติการ ถ้าไม่ต้องการให้มีเสียง สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Windows Firewall/Internet Connection Sharing (ICS)
ปกป้องเครื่องคอมพิวเตอร์จากผู้บุกรุกหรือผู้ประสงค์ร้ายที่จะเข้ามาโจมตีเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยผ่านทางการเชื่อมต่อ Internet และจะแพร่ขยายไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ บนระบบเครือข่าย โดยการปิดการทำงานของบริการนี้ไม่เป็นอันตรายกับระบบ แต่ไม่แนะนำให้ปิดการทำงาน นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์จะมีการติดตั้งโปรแกรม Firewall ตัวอื่นๆ ที่สามารถป้องกันการบุกรุกนี้ได้
Windows Image Acquisition (WIA)
ใช้เมื่อได้รับข้อมูลจากอุปกรณ์เกี่ยวกับรูปภาพ เช่น Scanner หรือกล้อง ถ้าไม่มีการใช้งานอุปกรณ์เกี่ยวกับรูปภาพ สามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้โดยไม่เป็นอันตรายกับระบบ
Windows Management Instrumentation
จัดเตรียมคำแนะนำในการใช้ระบบ ซึ่งบริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของระบบ จึงไม่ควรปิดการทำงานของบริการนี้
Windows Time
เป็นบริการที่ใช้ตั้งเวลาของเครื่องให้ตรงกับเวลาจริง ซึ่งสามารถปิดการทำงานของบริการนี้ได้ ถ้าไม่ต้องการ
Wireless Zero Configuration
แก้ไขอุปกรณ์ไร้สาย 802.11 ถ้าผู้ใช้มีการติดตั้งอุปกรณ์ไร้สาย สามารถปิดการทำงาของบริการนี้ได้
Workstation
ยอมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ และ Server ได้ โดยการปิดการทำงานของบริการนี้ไม่เป็นอันตรายกับระบบ แต่จำเป็นต้องใช้เพราะเป็นพื้นฐานการทำงานของระบบเครือข่าย
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: